تجهیزات حفاری چرخ پارسی در نمایشگاه ایران کان مین ۲۰۱۷

۱۳ تا ۱۶ آبان ۱۳۹۶، نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۸ و ۹ غرفه چرخ پارسی