تشکیل کمیته «نانو فرآوری در معادن» خانه معدن ایران

اطلاعیه خانه معدن ایران

با توجه به استفاده کشورهای پیشرفته از علم نانو در صنایع معدنی، این پرسش مطرح است که آیا فناوری نانو، در فعالیت های معدنکاری نیز قابلیت استفاده دارد؟

بنابراین برای مشخص شدن پاسخ این پرسش، هیئت مدیره خانه معدن ایران لزوم تشکیل کمیته ای تحت عنوان « نانو فرآوری در معادن » را در خانه معدن ایران برای تعیین مزیت های بالقوه و بالفعل استفاده از فناوری نانو در کلیه وجوه بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری ضروری میدانند، لذا بدینوسیله به استحضار میرساند کلیه علاقمندانی که مایلند در اولین جلسه این کمیته که در تاریخ روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ساعت ۱۰ صبح در محل خانه معدن ایران تشکیل میگردد، حضور بهمرسانند و نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند.

پیشاپیش از حضور و ارائه نقطه نظرات همه علاقمندان تشکر و قدردانی می نماید.