جلسه مجمع عادى فوق العاده اتحادیه حفاران غیرنفتی مورخ ۹۶/۸/۲۳

جلسه مجمع عادى بطورفوق العاده اتحادیه حفاران غیرنفتی در تاریخ ۹۶/۸/۲۳ ساعت ۱۰ صبح درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانى ،صنایع،معادن وکشاورزى تهران باحضور ١۵ شرکت داراى کارت عضویت اتاق ونیز نماینده محترم اتاق تشکیل وابتداتلاوت آیاتى ازکلام الله مجید توسط جناب آقاى فاضلى قرائت شد
سپس اعضاء هیئت رئیسه مجمع انتخاب وطبق دستور مجمع ابتدا عملکرد اتحادیه توسط جناب مهندس اشرف قرائت شد ودرمورد برنامه هاى آتى اتحادیه بحث وتبادل نظر شد که ادامه آن دریک جلسه عمومى دریکى دو هفته آینده به بحث گذاشته وتصمیم گیرى خواهدشد
سپس گزارش بازرس وگزارش خزانه دارقرائت وبه تصویب رسید
روزنامه رسمى اتحادیه اطلاعات انتخاب شد
حق عضویت اتحادیه مانند چندسال اخیر ١۵میلیون ریال تعیین وتصویب شد
درانتهاى جلسه انتخاب بازرس اصلى وعلى البدل انجام وبه اتفاق آرا آقاى مهندس حمید قاسمزاده بافقى بعنوان بازرس اصلى وآقاى مهندس اصغررهگذر بعنوان
بازرس على البدل انتخاب شدند.