عضویت در اتحادیه ی حفاران از شرایط شرکت در مناقصه

3115 001