فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته معدن انگوران (آگهی مزایده عمومی شماره ۵۸-۶ /۹۶ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته معدن انگوران در ۵ پارت جداگانه با عیارهای میانگین ۴۵،۳۵ و ۵۰ درصد روی برای سولفوره و ۱۲ و ۲۲ درصد روی برای کربناته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۶۱۰۲۸۰۰۰۰۲۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح جدول ذیل برگزار نماید.

پارتی ۳۷۰۰ تنی

پارتی۳۵۰۰ تنی

پارتی ۱۸۰۰ تنی

پارتی ۷۰۰ تنی

پارتی ۴۰۰ تنی

۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۱/۶/۹۶ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۵/۷/۹۶ و زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۶/۷/۹۶ می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.