کارفرمایان، پیمانکاران معدنی و کلیه فعالین بخش معدن اعم از حقیقی و حقوقی

اطلاعیه فوری

کارفرمایان، پیمانکاران معدنی و کلیه فعالین بخش معدن اعم از حقیقی و حقوقی

نظر به اینکه برابر مصوبه اسفند ماه سال ۹۴ شورایعالی حفاظت فنی، مشاغل سخت و زیان آور گروه “ب ” شناسائی و ابلاغ گردیده و از طرفی برابر مفاد قانون مصوب مورخ ۱۴/۷/۸۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارفرمایان مربوطه مکلف گردیده ظرف مدت (۲) سال از تاریخ ابلاغ رأی کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور نسبت به اصلاح شرایط کار اقدام نمایند و در غیر این صورت مسئول ضرر و زیان وارده به تأمین اجتماعی بوده و مطابق ماده ( ۹۰ ) قانون تأمین اجتماعی با آنها برخورد خواهد شد، لذا ضرورت دارد در کلیه مواردیکه برابرنظریه کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، افراد با تشخیص شغل سخت و زیان آور گروه” الف” بازنشسته میشوند، کارفرما تمهیدات لازم را جهت برطرف نمودن شرایط سختی کار با هماهنگی کارشناسان ذیربط اقدام نمایند. (مستندات و مصوبات ذیربط مذکور در ضمیمه ملاحظه میگردد.)