نشست آموزشی آشنایی بهره برداران ومکتشفین معادن باقوانین ومقررات معادن درکرمانشاه

نشست آموزشی آشنایی بهره برداران ومکتشفین معادن باقوانین ومقررات معادن درکرمانشاه:اولین دوره آموزش آشنایی بهره برداران باقوانین معادن ساعت ۸صبح امروزدراتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی کرمانشاه باحضوردکترحقیقی رییس سازمان صمت استان ،مهندس عزیزی رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان ،مهندس حامدی مدیراستانهای خانه معدن ایران وآقای ابراهیمی رییس خانه معدن استان وجمع زیادی ازفعالین معدنی استان برگزارشد در این جلسه پس خیرمقدم رییس خانه معدن استان آقای مهندس حامدی در مورد اقدامات خانه معدن ایران و دفاع ازحق و حقوق بهره برداران معادن وچگونگی هرچه فعال شدن خانه معدن استان ومشارکت همه بهره برداران دراین زمینه مطالبی بیان نمودندسپس اقای دکترحقیقی درموردوضعیت معادن استان ومشکلات بخش معادن استان صحبت نموده ونیزرییس سازمان نظام مهندسی معدن استان نیزضمن گزارشی ازوضعیت معادن درمورداهمییت این دوره آموزشی ولزوم شرکت همه بهره برداران دراین دوره مطالی بیان نموده سپس دوره آموزشی مذکورتوسط آقای مهندس رضازاده مدرس منتخب اغازگردید.فعالین معادن استان نیزمشکلات معدنی خودرا بیان نموده که توسط آقایان مهندس حامدی و دکتر حقیقی پاسخ داده شداین جلسه تا عصر امروز ادامه دارد.