شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتباطات موفق بین کارفرما و پیمانکار

این مقاله به دنبال ارزیابی ویژگی‌های مدل ارتباطات بین کارفرما...

تأثیر درجه اطمینان از قیمت نهایی قرارداد در مرحله مناقصه

چکیده در طرح‌های صنعتی نظیر صنایع نفت، نیروگاه‌ها و طرح‌های...