شناسایی عوامل اثرگذار بر ارتباطات موفق بین کارفرما و پیمانکار

این مقاله به دنبال ارزیابی ویژگی‌های مدل ارتباطات بین کارفرما...

تأثير درجه اطمينان از قيمت نهايي قرارداد در مرحله مناقصه

چکيده در طرح‌هاي صنعتي نظير صنايع نفت، نيروگاه‌ها و طرح‌هاي...