مجمع عمومی عادی اتحادیه حفاران غیرنفتی مورخ ۹۷/۴/۲۶

مجمع عمومی عادی اتحادیه حفاران غیرنفتی

مورخ ۹۷/۴/۲۶

بدینوسیله اعلام میگردد که مجمع عمومی عادی اتحادیه حفاران غیرنفتی با موضوع تعیین بازرس در تاریخ ۹۷/۴/۲۶از ساعت ۸ الی ۱۲ روز سه شنبه در محل ساختمان شماره ۳  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نشانی: تهران،  خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی پلاک ۱۸ طبقه دوم خانه تشکل ها سالن کنفرانس شماره ۳ برگزار میگردد.

ضمناً طبق دستورالعمل و اساسنامه اتحادیه، اعضای تشکل ها و انجمن های زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که اتحادیه حفاران را نیز شامل میگردد، یکی از شرایط عضویت، داشتن کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق ایران است، لذا در صورت داشتن کارت، به همراه داشتن کارت در زمان حضور در مجمع الزامی می باشد.