قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

اصلاح ماده ۳

آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات (بند « د» ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات)

آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات

آیین نامه اجرایی بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات + فلوچارت :
TotalFlowChart_BHM29